System EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Skip to main
   

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.e-sad.gov.pl
Deklaracja dostępności

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.e-sad.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część elementów serwisu jest niedostępnych. Przykładowo:

 • niektóre łącza w serwisie nie są odpowiednio opisane,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, a niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • strona nie posiada wyszukiwarki,
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie nie mają wystarczającego kontrastu graficznego względem tła,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz odstępów między wierszami lub liniami tekstu,
 • strony serwisu nie są prawidłowo dopasowane do ekranów urządzeń mobilnych
 • na części stron brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • niektóre elementy interfejsu nie posiadają styli fokusu, a więc jest on niewidoczny,
 • większość formularzy na stronach jest niedostępnych,
 • nie wszystkie formularze w serwisie zawierają treści pomagające w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami,
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów są niedostępne i nie posiadają one odpowiedników w formie dostępnej lub odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • na stronach serwisu znajduje się automatycznie odtwarzana animacja, której nie można zatrzymać,
 • nie ma rozwiązania powodującego dostępność CAPTCHA.

Wyłączenia

W serwisie znajdują się:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., a więc treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów są niedostępne z uwagi na brak wglądu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez COMARCH S.A..

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy epu@ms.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej dostępny jest na stronie internetowej https://lublin-zachod.sr.gov.pl/deklaracja-dostepnosci

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej